Apelands miljøpolicy

Apeland er kvalitetssertifisert etter ISO 9001-standarden

Apeland har som mål at vi i all vår virksomhet og aktivitet skal ta hensyn til miljøet og støtte opp under FNs bærekraftsmål. Vi er kvalitetssertifisert etter ISO 14001-standarden og vår miljøpolicy bygger på tre pilarer:

Bevare naturen
Vi skal utføre tjenestene våre på måter som ikke skader naturen eller påvirker miljø og klima negativt. Før vi sier ja til nye oppdrag skal vi vurdere om det er fare for at oppdraget får negative konsekvenser for naturen, og eventuelt forsøke å hindre skade, eller avvise oppdraget.

Følge lover og regler
Vi skal holde oss oppdatert på gjeldene lover og regler for miljø og bærekraft, og følge disse. Vi skal være oppmerksomme på hvordan kunder og samarbeidspartnere forholder seg til lover og regler og påpeke avvik der vi er i posisjon til det, slik at de kan forbedre seg.

Kontinuerlig forbedre styringssystemet
Hensyn til miljø og bærekraft er en viktig del av vårt styringssystem. Med bakgrunn i hvilke tjenester vi til enhver tid tilbyr, og gjeldene lover og regler, skal vi kontinuerlig tilpasse og forbedre vårt styringssystem.